مجموع

حس می کنم مجموع تمام بخشهایم با خودم برابر نیست.