وقتی تمام راه ها بن بست است چه فرقی می کند که روی پر قو بمیری یا ته جوی؟