احساس
امروز آنقدر راه رفتم که پاهایم پر از تاول شده. حالا بسختی می توانم آنها را زمین بگذارم. میخواهم فریاد بزنم آنقدر فریاد بزنم تا همه هستی ام، همه زندگی ام را بالا بیاورم. شاید آنوقت احساس خوبی داشتم.