دلت چه شد؟

دلت چه شد؟ 

به باد رفت٬ تمام ایده ها و آرزو ز یاد رفت