...هزاران سال است که همین حرفها را زده اند. همین جماعها را کرده اند، همین گرفتاریهای بچه گانه را داشته اند - آیا سرتاسر زندگی یک قصه مضحک، یک متل باور نکردنی و احمقانه نیست؟ آیا من فسانه وقصه خودم را نمی نویسم؟ قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. آرزوهائیکه به آن نرسیده اند...
کاش می توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم آهسته بخوابم - خواب راحت و بی دغدغه -...