بی بیِ مجید

بی بیِ مجید مرد!

جا خوردم! فکر کردم تا ابد باید زنده باشد. هی روزگار... بی بی خوب بازی می کرد. شاید هم اصلا بازی نمی کرد و مدلش همینطور بود.