عقل سالم در بدن سالم است

این نتیجه یک ایده آل سازی مستبدانه است چون من کسی را ندیده ام که هم عقلش سالم باشد هم تنش. اگر هم باشد دیگر شباهتی به انسان ندارد.