الان دو ماه نه دو ماه و چهار شب است که شبی سه ساعت در خیابانها بی هدف پرسه میزنم... ولی هرچه میگردم بجایی نمیرسم اگر شب ابدی بود حتما آنجا را پیدا میکردم