من کنار آشنائی تو آشیانه می کنم 
 فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم
کسی سوال می کند به خاطر چه زنده ای  
و من برای زندگی تو را بهانه می کنم

این با ارزش ترین شعریه که تا حالا شنیدم.