بی بها جنس وفا ماند، هزاران افسوس

                     که ندانست کسی قیمت این کالا را