سیم اگر بر زبر سنگ ندیدی هرگز

              بنگر آن سینه سیمین و دل سنگین را