کیست دانی بهره مند از سینه سیمین بران

               آن که در چشمش تفاوت نیست سنگ وسیم را